Projekty

Našim poslaním je celoživotná a principiálna ochrana prírody a krajiny pre budúce generácie a zachovanie prírodného prostredia.

Ondava pre život

Rehabilitačné centrum Nitra

Cyklotrasy Ikon

Projekt Ondava pre život bol realizovaný v hornej časti povodia rieky Ondava v rokoch 2014 - 2016. Išlo o ojedinelý a unikátny projekt do ktorého sa zapojili špičkoví odborníci, laická verejnosť, starostovia obcí a mnoho ďalších ľudí a organizácií s cieľom šírenia informácii a povedomia o negatívnych dopadoch zmeny klímy a na spoločné zapojenie sa miestneho obyvateľsta do riešenia tejto problematiky. Projekt mal podporiť aj sociálny rozvoj, zvýšenie lokálnej zamestnanosti, obnovu a udržania sa pracovných návykov, manuálnych zručnosti a vzťahu k vlastnej krajine miestneho obyvateľstva formou rôznych aktivít zameraných najmä na dlhodobo nezamestnaných a sociálne ohrozených skupín obyvateľstva v danom území. Súčasne sa ním prispelo ku ekologickej revitalizácii krajiny a nalepšení jej adaptívnej kapacity na dôsledky zmeny klímy, prejavov sucha a zmiernenie príčin prívalových povodní v poškodených častiach krajiny. Prevažná časť riešeného územia administratívne patrí do okresu Svidník, malá časť na severozápade povodia patrí do okresu Bardejov .Na projektovom území sa nachádza 44 obcí s celkovým počtom obyvateľov 8 120. Projekt bol financovaný z grantovej výzvy fondov EGP a Nórskych fondov v správe Úradu vlády SR. Na financovaní projektu sa podieľala aj Nadácia.

Podrobnejšie informácie je možné získať z priloženého článku alebo aj z iných médií, kde boli sprístupnené informácie spracované pre verejnosť. Ako súčasť projektu bola spracovaná aj časť Katalógu opatrení zameraných na vodozadržné a revitalizačné adaptačné opatrenia v krajine ako príučku pre záujemcov na riešenie opatrení, pdf verziu Katalógu prikladáme tu. Všetky ostatné informácie k projektu získate u správcu Nadácie.Budovanie rehabilitačnej stanice pri Správe CHKO Ponitrie sa začalo v roku 2010. Z grantu, ktorý poskytla Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát, vybudovali tri nové voliéry.

Väčšia je určená najmä pre vodné vtáctvo a dve menšie pre dravé vtáky. Materiál na rekonštrukciu a zariadenie rehabilitačnej stanice čiastočne financovala aj ZOO Bojnice v rámci projektu Sieť záchranných staníc, financovaného z Operačného programu (OP) Životné prostredie.

Prepája všetkých 9 drevených chrámov, ktoré sa nachádzajú v okresoch Snina a Sobrance. Začína v Národnom parku Poloniny, odkiaľ boli prevezené dva chrámy do skanzenov – chrám sv. Michala Archanjela (1764) z Novej Sedlice do Humenného a chrám sv. Mikuláša (1775) zo Zboja do Bardejovských kúpeľov.

V Uliči prechádza popri minigalérii drevených chrámov pripomínajúcej minulosť viacerých zaniknutých chrámov. Od Stakčína pokračuje severným úpätím Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat až do obce Inovce.

Letecký monitoring 

Nadácie prezentuje možnosti ekologického monitoringu krajiny a prírody pomocou profesionálneho na diaľku riadeného dronu s upevnenou kamerou s vysokou rozlišovacou schopnosťou a v podstate bez obmedzení prístupu a zobrazenia reality z vtáčieho pohľadu. Uvedené možnosti sú mimoriadne dobré na monitorovanie stavu a vývoja prírody, krajiny a biodiverzity z iného pohľadu bez potreby fyzického prístupu (alebo tam kde to nie je možné alebo vhodné) pričom sa tieto data dajú spracovať aj do 3D modelu nasnímaných objetov a vyhodnotiť pre potreby starostlivosti o prírodu a krajinu.

V prípade záujmu prosím kontaktujte správcu Nadácie, uvedená činnosť nie je komerčnou činnosťou Nadácie ale zabezpečí ju v záujme činností Nadácie.