Poslanie a ciele

Našim poslaním je celoživotná a principiálna ochrana prírody a krajiny pre budúce generácie a zachovanie prírodného prostredia. Ciele, ktoré chceme dosiahnuť definuje nadačná listina Nadačnej listiny, Štatút a Organizačný poriadok nadácie a v súlade s čl. II. Nadačnej listiny. Môžete si ju stiahnuť tu.

Našou prioritou je ochrana a trvalo udržateľné využívanie biodiverzity regiónu a pohoria Karpát, ochrana prírody a krajiny Karpát a chránených území Karpát, podpora aktivít vyplývajúcich z Dohovoru o biologickej diverzite (OSN 1992) a súvisiacich medzinárodných aktivít, ochrana a tvorba životného prostredia Karpatského regiónu, ochrana geoekodiverzity a krajinnej diverzity Karpatského regiónu, ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt Karpatského regiónu, podpora zachovania prírodných hodnôt a prírodných zdrojov, podpora udržiavania tradičných foriem využívania krajiny, osobitná podpora rozvoja vedy, výskumu, vzdelania a poznania a území Karpatského regiónu, podpora občianskej iniciatívy, aktivity, solidarity a subsidiarity, podpora cestovného ruchu a turizmu Karpatského regiónu, výmena informácií a spolupráce Karpatského regiónu osobitne cez hranice, propagácia prírodných a krajinných hodnôt Karpatského regiónu, rozvoj miestnych komunít, miest, obcí a regiónov.

Nadačná listina nadácie