Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát

Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát (ďalej ako „nadácia“) je právnym nástupcom Nadácie pre ochranu biodiverzity Východných Karpát s originálnym názvom Eastern Carpathians Biodiversity Conservation Foundation (ďalej ako „ECBC“). ECBC bola založená Svetovou bankou (The World Bank) v roku 1995 ako súčasť GEF Projektu ochrany biodiverzity. Svetová banka vložila do nadácie základné imanie, ktoré sa neskôr navýšilo aj prispením ďalších donorov (MacArthur Foundation, WWF a i.). Na základe požiadavky Svetovej banky, vzhľadom na nestabilné bankové a právne prostredie v tej dobe na Slovensku, ECBC bola založená podľa práva Švajčiarskej konfederácie a bola registrovaná podľa obchodného práva vo federálnom obchodnom registri Švajčiarka, zložka nadácie, v Ženeve. Tu bol aj založený bankový účet na ktorý boli uložené prostriedky základného imania s ktorými ECBC disponovala, tieto boli jej majetkom.

Poslanie a ciele

Z Nadačnej listiny, Štatútu a Organizačného poriadku nadácie vyplýva jej hlavné poslanie a cieľov, ktoré nadácia podporuje v súlade s čl. II. Nadačnej listiny nasledovne:

  • ochrana a trvalo udržateľné využívanie biodiverzity regiónu a pohoria Karpát,
  • ochrana prírody a krajiny Karpát a chránených území Karpát,
  • celková podpora programu UNESCO Človek a biosféra na území Karpát (osobitne v Biosférickej rezervácii Východné Karpaty),
  • spolupráca na úrovni Karpatského dohovoru (Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát, EHK OSN 2003), jeho cieľoch a poslaní,
  • podpora aktivít vyplývajúcich z Dohovoru o biologickej diverzite (OSN 1992) a súvisiacich medzinárodných aktivít,
  • ochrana a tvorba životného prostredia Karpatského regiónu

Aktuality

Prinášame aktuálne poznatky z odboru ochrany prírody. Poskytujeme informácie o projektoch, akciách, konferenciách a výzvach.

Výzvy

Vyhlasujeme nové výzvy na predkladanie žiadosti o malé granty a usmerňujeme v procese realizácie vašich projektov. Pre rok 2019-2020 bol termín na predkladanie žiadosti do 31.3.2019.

Projekty

Nahliadnite na uskutočnené projekty, štúdie a výsledky obnovy ochrany prírody vďaka našej podpore a znalostiam.